Obowiązek Informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych

Szanowny Pacjencie

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie “RODO” czyli nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Diagnoson Sp. z o.o.

KRS 0000636083, REGON 365361880, NIP 5842752967

ul. Kielnieńska 123/u1

80-299 Gdańsk

e-mail: diagnoson@diagnoson.pl

Jak się z nami skontaktować?

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Diagnoson Sp. z o.o.

Marta Chuderewicz-Dziki

ul. Kielnieńska 123/u1

80-299 Gdańsk

Nr tel. 58 380 00 69

e-mail: iodo@diagnoson.pl

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Diagnoson Sp. z o.o.?

Pragniemy zapewnić, iż traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dane, które przetwarzamy na potrzeby udzielania świadczeń medycznych to:

imię i nazwisko, Pesel, adres, oznaczenie płci oraz dane wrażliwe zawarte w dokumentacji medycznej, tj. dane o Twoim zdrowiu.

   Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia.

Do komunikacji pośredniej, potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, ich podanie jest dobrowolne.

Dane przetwarzamy zgodnie z:

– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2018 r. ,poz.1000.

– Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej oznaczania z dnia 9 listopada 2015r

– Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Jednocześnie informujemy, że wszystkie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielone dotychczas, pozostają ważne

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika, przede wszystkim z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz. Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas np. potwierdzenia wizyty.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego nadzorującego ochronę danych osobowych (do 25 maja 2018 r. GIODO, od 25 maja 2018 r. PUODO), gdy uznasz, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem:

  1. a) osób i instytucji uprawnionych na podstawie przepisów prawa,
  2. b) podmiotów współpracujących z Diagnoson, zaopatrujących w rozwiązania techniczne i organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszym podmiotem, w tym zwłaszcza:
  • dostawcom usług teleinformatycznych,
  • dostawcom sprzętu diagnostycznego / aparatury medycznej,
  • dostawcom usług księgowych,
  1. c) udostępniania wyłącznie na pisemny wniosek, danych pacjentów kierowanych z placówek współpracujących,

Jaki jest czas przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.